over ons

logo gol rond

De stichting Georganiseerd Overleg Lelystad – voor mensen met een beperking (kortweg: GOL) heeft de ambitie om namens de ruim 30 aangesloten organisaties het (aan)spreekpunt te zijn in de plaatselijke samenleving.
Het GOL behartigt professioneel, kwalitatief en optimaal de belangen van mensen met een beperking in Lelystad.
Het GOL maakt zich sterk voor een ‘inclusieve samenleving’ in Lelystad. Ieder mens, met of zonder beperking, moet volwaardig kunnen meedoen in onze gemeente.
Alle betrokkenen zijn ervan overtuigd dat de inbreng van ervaringsdeskundigen onmisbaar is om te komen tot een lokaal inclusief beleid.
Mensen met een beperking zijn zij, die een lichamelijke, verstandelijke en / of zintuiglijke beperking hebben, dan wel met psychische problemen worstelen of chronisch ziek zijn. Volgens de gemeente spreken we in Lelystad over 10.000 – 12.000 medebewoners.

Maak kennis met Stichting GOL

De belangrijkste taken voor de Stichting GOL zijn

groen stoplicht met rolstoel

 • bewustwording
 • belangenbehartiging
 • verstrekken van informatie
 • participatie thema-projecten
 • adviesorgaan Gemeentebestuur
 • betrokkenheid beleidsontwikkeling

Er is een grote diversiteit aan platforms en organisaties, die opkomen voor de belangen van een specifieke categorie van mensen met een beperking. Veel van die organisaties zijn aangesloten bij de Stichting GOL. Daarmee bundelt de Stichting de vele stemmen van die organisaties via de Vergadering Aangesloten Organisaties.
Welke organisaties?

Organisatie

Het bestuur van de Stichting GOL bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers onder toezicht van een Raad van Toezicht. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door een professionele, part-time administratieve kracht. Daarnaast zijn veel vrijwilligers actief bij de uitvoering van de benodigde activiteiten.
Het bestuur van de Stichting GOL heeft een kwaliteitszetel in de Clientenraad voor het Sociaal Domein van de Gemeente Lelystad en in het participatieplatform WWB.
Het bestuur stuurt ook enkele werkgroepen aan:

 1. Werkgroep BTBV (Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid, Veiligheid)
 2. Werkgroep OVT (Opleiding, Vorming, Training)
 3. Klankbordgroep Sociaal Domein

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het maken en (soms mee) uitvoeren van beleid en geeft daartoe opdrachten aan medewerkers en vrijwilligers. Het bestuur wordt daarbij ondersteund door de (parttime) secretarieel administratief medewerkster Amal Benyehia. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 uur tot 15.00 uur.
Als u een bestuurslid zou willen spreken, kunt u via het kantoor een afspraak maken.
Meer informatie over de bestuursleden vindt u het Jaarverslag.

Raad van Toezicht

De Raad van toezicht bestaat uit een door de Raad zelf vast te stellen aantal leden die in meerderheid afkomstig zijn van de aangesloten organisaties. De taak van de Raad van Toezicht is:

 1. Toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de stichting.
 2. Vaststellen van de door het bestuur opgestelde begroting, jaarrekening en het jaarverslag.
 3. Goedkeuren van de door het bestuur opgestelde (meerjarig)beleids- en werkplan.

Activiteiten

Het werkterrein van Stichting GOL is erg breed. Volwaardige deelname aan de samenleving geldt immers voor alle terreinen van het leven. Om daar ontwikkelingen in te stimuleren en verbetering in aan te brengen zijn binnen de Stichting meerdere werkgroepen actief. De Stichting werkt resultaatgericht en gebruikt daarbij een werkplan waarover door middel van een stoplichtrapportage in het Jaarverslag wordt gecommuniceerd.

Jaarrapportage

Stichting GOL is door de Overheid aangemerkt als een “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Deze ANBI-status is geregistreerd onder het

RSIN809042332

Eén van de verplichtingen daarvoor is het publiceren van de Jaarstukken: