activiteiten

Werkgroepen en Activiteiten

Werkgroep BTBV

foto trapEen goede Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor een Gemeente die niet alleen aan de ratificatie van VN Verdrag wil voldoen, maar dat ook in de ambitie Lelystad4all heeft vastgelegd.
De werkgroep is er om problemen te signaleren en oplossingen aan te reiken betreffende de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen, winkels, winkelstraten, woonwijken, pleinen, nieuwbouwprojecten, recreatieparken etc..

De werkgroep probeert in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden bij nieuwbouwprojecten, verbouwingen en (her)inrichtingen van de openbare ruimte binnen de gemeente. Daarnaast reageert zij ad hoc op situaties, die ontstaan tijdens onderhoud of ten gevolge van achterstallig onderhoud in de openbare ruimte.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden maakt de werkgroep gebruik van het ‘Handboek voor Toegankelijkheid’ van het Landelijk Bureau voor Toegankelijkheid. Hierin staan de minimale eisen voor gebouwen en openbare ruimten, zodat deze goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Bouwers, eigenaren en huurders kunnen een toegankelijkheidscontrole door leden van de werkgroep laten uitvoeren. Naar aanleiding hiervan, kan, wanneer een gebouw of locatie aan alle eisen voldoet, de eigenaar het ITS-symbool (Internationaal Toegankelijkheid Symbool) aanvragen. In Lelystad hebben een aantal gebouwen het ITS-symbool ontvangen, waaronder het Stadhuis van Lelystad, Praktijkschool De Steiger, GGD, De Koploper, AtolPlaza en het Agora theater.

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid onderzoekt de werkgroep de toegankelijkheid in Lelystad; bijvoorbeeld de Gordiaan, LelySTART, de Hippiemarkt. De resultaten van de werkgroep worden op deze website, in het Jaarverslag en in de Flevopost gepubliceerd.

Werkgroep OVT

In de werkgroep Opleiding, Vorming en Training werkt de Stichting GOL samen met MEE IJsseloevers (afdeling Niet Aangeboren Hersenletsel) en STiP GGZ. De werkgroep coördineert de voorlichting op scholen, zowel in het basis als in het voortgezet onderwijs. Daarnaast worden activiteiten georganiseerd zoals Prokkelen, Mystery Guest en de uitreiking van de GOL- Ed Luza Prijs.

Voorlichting op scholen
Doel van de voorlichting is bewustwording. Hoe is het om te moeten leven met een beperking? De voorlichting wordt gedaan door vrijwilligers met een beperking, een vrijwilliger met hulphond, een vrijwilliger met een blindengeleide hond en een vrijwilliger die rolstoel afhankelijk is. Deze laatste geeft ook een rolstoel clinic.
Voor het voortgezet onderwijs is een eigen programma gemaakt in samenwerking met de SGL. Dit bestaat uit 2 blokuren in het klaslokaal en een rolstoel clinic van 2 blokuren in de sporthal. Ook interviewen de leerlingen in groepjes van 5 vrijwilligers met verschillende beperkingen.
Voor het basis onderwijs is het programma: 2 blokuren voorlichting door een vrijwilliger met hulphond en een vrijwilliger met blindengeleide hond en 2 blokuren met een vrijwilliger in rolstoel met rolstoel clinic.

Mystery Guest
Ieder najaar gaan wij met een acteur naar een winkelcentrum in Lelystad om diverse winkeliers een bezoek te brengen. De acteur gaat als klant de winkel binnen en acteert dan een onzichtbare beperking. Dit kan zijn NAH (niet aangeboren hersenletsel) ADHD, autisme e.d.. Twee deskundigen observeren op gepaste afstand onopvallend hoe het personeel omgaat met de klant. Na afloop wordt er door die twee personen en de acteur met de medewerker(s) geëvalueerd hoe het is gegaan. Onze ervaring tot nu toe is dat dit erg wordt gewaardeerd door de medewerker(s). Wij krijgen altijd te horen, dit moeten jullie blijven doen, erg belangrijk en we leren er van.

Prokkelen
Een Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking en iemand zonder. Landelijke wordt er jaarlijks een Prokkelweek georganiseerd in de maand juni:
“Eén week als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar!”
De Stichting GOL organiseert tijdens deze week een “prikkelende ontmoeting” tussen cliënten van de Werfsjob en leerlingen van het Aeres VMBO.
Dit is landelijk niet onopgemerkt gebleven met de toekenning in 2015 van een Zilveren Prokkel voor het maken van vier graffiti kunstwerken.
Recente activiteiten:

 • 2016 – Lustrum feestmiddag voor ouderen met Willeke Alberti in De Hoven
 • 2017 – Prokkelsterrenslag: Sportactiviteiten in samenwerking met Atletiek Vereniging Spirit.
 • 2018 – Zuiderzeewijk natuurvriendelijk maken: vogelhuisjes, plantenbakken met kruiden, insectenhotel. Motto: Door samenwerking lukt alles!
 • 2019 – Thema Natuur verbindt! Met kruiden en planten uit het groen van onze omgeving gerechten (salade – kruidenboter) bereiden en na afloop een BBQ bij Resto Van Harte.

Activiteiten

GOL – Ed Luza Prijs
Jaarlijks wordt de GOL- Ed Luza-prijs uitgereikt aan een persoon of instelling die zich bijzonder inzet voor mensen met een beperking in Lelystad. Met een artikel in de Flevopost worden de inwoners van Lelystad uitgenodigd kandidaten voor te dragen.
De prijs is vernoemd naar Ed Luza, een vrijwilliger bij de Stichting die zich met hart en ziel heeft ingezet voor mensen met een beperking. Na zijn overlijden heeft het bestuur deze prijs in het leven geroepen. Door de samenwerking met de familie Luza kan de prijs ook de komende jaren weer worden toegekend. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje met bijbehorende oorkonde en wordt tijdens een feestelijke bijeenkomst uit gereikt.
De afgelopen jaren is de prijs uitgereikt aan Stable International (ontwikkelaar Bataviastad), Nico Krab (vrijwilliger) en Het Hofje (vrijwilligers van de palliatieve unit in De Hoven).
Verdere prijswinnaars:

 • 2014 – Janny de Haas van Stichting Gerbera
 • 2015 – mw. Steltenpool bedrijfsleider van De Tuinen (tegenwoordig Holland & Barrett)
 • 2016 – Jan Lohmeijer en Ronald van Hulst van Judo Vereniging IJsselmeer
 • 2017 – Elske Warners van 2Move&More en Atletiek Vereniging Spirit
 • 2018 – Arjan Riezebos van Kids Soccer Skills School
 • 2019 – Martine Bomhof van Stichting Bram; een Stichting voor kinderen met ad(h)d en autisme en hun ouders / verzorgers
 • 2020 – Flevolandse Theatervereniging JTL (uitgereikt in 2021)
 • 2021 – Rob van der Veer van SV Batavia ’90

Aangepast sporten
Tijdens de provinciale bijeenkomst ‘Sportcafé Aangepast Sporten’ in november 2016 werden cijfers gepresenteerd betreffende deelname van mensen met een beperking aan georganiseerd sporten. Daaruit bleek dat in Lelystad een veel geringere deelname was aan georganiseerd sporten dan in omringende gemeenten.
Door het GOL en de gemeente Lelystad is toen het initiatief genomen om ook in Lelystad een ‘Platform Aangepast Sporten’ te starten. Dit platform beoogt vragers en aanbieders van sporten voor mensen met een beperking samen te brengen en nieuwe initiatieven op dit gebied te promoten.
Het ‘Platform’ komt zo’n 3-4 keer per jaar samen.
Het actuele aanbod voor mensen met een beperking v.w.b. sporten is te vinden via de website Uniek Sporten.
Deelnemende partijen van het Platform Aangepast Sporten zijn: Provincie Flevoland (Sportservice Flevoland), gemeente Lelystad, Stichting GOL, Sportbedrijf Lelystad, Triade, Kwintes, InteraktContour, kinderfysiotherapie De Klimboom, Kidssoccerskillsschool, handboogschietvereniging Artemis, Zwemvereniging Batavia , Flevostar (hartpatiënten), Stichting MEE, Judovereniging IJsselmeer, Stichting SCHOOL, Coloriet, voetbalvereniging Batavia, RAFsport, ‘sHeerenloo.
Door de grootte van dit Platform worden de bijeenkomsten gehouden in een vergaderzaal in sportcentrum ‘De Koploper’ onder gastheerschap van het Sportbedrijf.
Inmiddels heeft het ‘Platform’ een brochure gepubliceerd: Kies je aangepaste Sport .

Cliëntenraad voor het Sociaal Domein
Tot eind 2018 had de gemeente Lelystad een 3-tal adviesraden op het gebied van het sociaal domein (WMO, Jeugd, Participatie).
Door voortschrijdend inzicht is besloten om vanaf 1 januari 2019 te gaan werken met 1 raad voor alle onderwerpen in het sociaal domein. Deze raad bestaat uit 12 personen die ieder vanuit hun kennis en betrokkenheid bij de voorkomende onderwerpen in gezamenlijkheid een advies opstellen t.b.v. B&W.
Het GOL is een van de 12 deelnemers van deze cliëntenraad. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van ouderen en jeugdhulp.
Dit betekent dat alle beleidsstukken betreffende 1. WMO, 2. Jeugdwet en 3. Participatiewet eerst aan de cliëntenraad worden voorgelegd vóórdat zij naar de gemeenteraad gaan voor verdere besluitvorming.
Er is een goede samenwerking tussen de cliëntenraad en de beleidsambtenaren. Ook is er regelmatig overleg met de betreffende wethouders.
De cliëntenraad komt 1 x per maand bij elkaar.
Tips, vragen of suggesties voor onze vertegenwoordiger bij deze cliëntenraad kunt U sturen naar info@gol-lelystad.nl of bellen met ons kantoor.

Klankbordgroep Sociaal Domein
Zoals hierboven te lezen is, is het GOL vertegenwoordigd in de cliëntenraad voor het Sociaal Domein van de gemeente Lelystad.
Om in de cliëntenraad een gedegen advies te kunnen geven heeft het GOL een klankbordgroep voor het sociaal domein ingesteld. Onze aangesloten organisaties (VAO-leden) kunnen op die manier via onze vertegenwoordiging in de cliëntenraad invloed uitoefenen op de adviezen die aan de gemeente Lelystad worden gegeven.
Leden van de klankbordgroep worden regelmatig geconsulteerd over de onderwerpen waar zij direct belang bij hebben.

Lelystad4all
De Stichting GOL heeft deelgenomen aan de activiteiten van Agenda 22. Dit was een initiatief van verschillende instellingen om de samenleving bewust te maken van de drempels die er zijn voor mensen met een beperking. Met de ratificatie van het VN-Verdrag Handicap is het sinds 14 juli 2016 niet meer een vrijblijvendheid. Het is nu een recht voor de mensen met een beperking. De activiteiten worden nu voortgezet onder de titel Lelystad4all.

Het VN verdrag bepaalt onder meer dat mensen met een beperking recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, te sporten, het openbaar vervoer te gebruiken en te werken. Het verdrag verplicht de overheid te zorgen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen en keuzevrijheid heeft. Dit noemen we een inclusieve samenleving. Om dit te bereiken moet de gemeente een z.g. inclusieagenda opstellen. Het GOL is hierbij betrokken.
De activiteiten die wij de afgelopen jaren hebben uitgevoerd zullen in deze agenda een plek krijgen. Mochten er nieuwe activiteiten van ons gevraagd worden dan zullen wij daar zeker op inspelen.