Cliëntenraad Sociaal Domein Lelystad

foto GOL marktkraampje

Tot eind 2018 had de gemeente Lelystad een 3-tal adviesraden op het gebied van het sociaal domein (WMO, Jeugd, Participatie). Door voortschrijdend inzicht is besloten om vanaf 1 januari 2019 te gaan werken met 1 raad voor alle onderwerpen in het sociaal domein. Deze raad bestaat uit 12 personen die ieder vanuit hun kennis en betrokkenheid bij de voorkomende onderwerpen in gezamenlijkheid een advies opstellen t.b.v. het college van burgemeesters en wethouders.

GOL Lelystad is een van de 12 deelnemers van deze cliëntenraad. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van ouderen en jeugdhulp. Dit betekent dat alle beleidsstukken betreffende 1. WMO, 2. Jeugdwet en 3. Participatiewet eerst aan de cliëntenraad worden voorgelegd vóórdat zij naar de gemeenteraad gaan voor verdere besluitvorming.

Er is een goede samenwerking tussen de cliëntenraad en de beleidsambtenaren. Ook is er regelmatig overleg met de betreffende wethouders. De cliëntenraad komt 1 x per maand bij elkaar.

Tips, vragen of suggesties voor onze vertegenwoordiger bij deze cliëntenraad kunt u sturen naar info@gol-lelystad.nl of bellen met ons kantoor.

Klankbordgroep Sociaal Domein
Zoals hierboven te lezen is, is GOL Lelystad  vertegenwoordigd in de cliëntenraad voor het Sociaal Domein van de gemeente Lelystad.

Om in de cliëntenraad een gedegen advies te kunnen geven heeft het GOL een klankbordgroep voor het sociaal domein ingesteld. Onze aangesloten organisaties (VAO-leden) kunnen op die manier via onze vertegenwoordiging in de cliëntenraad invloed uitoefenen op de adviezen die aan de gemeente Lelystad worden gegeven.

Leden van de klankbordgroep worden regelmatig geconsulteerd over de onderwerpen waar zij direct belang bij hebben.