Disclaimer

Op de website van Stichting GOL, voor mensen met een beperking in Lelystad zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Stichting GOL, voor mensen met een beperking in Lelystad heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Stichting GOL, voor mensen met een beperking in Lelystad staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Stichting GOL, voor mensen met een beperking in Lelystad aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Stichting GOL, voor mensen met een beperking in Lelystad wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Stichting GOL, voor mensen met een beperking in Lelystad garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Stichting GOL, voor mensen met een beperking in Lelystad niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Stichting GOL, voor mensen met een beperking in Lelystad wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.

De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

Stichting GOL, voor mensen met een beperking in Lelystad, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de Stichting GOL, voor mensen met een beperking in Lelystad website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de Stichting GOL, voor mensen met een beperking in Lelystad website. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting GOL, voor mensen met een beperking in Lelystad, de inhoud van de website over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Op de website van Stichting GOL, voor mensen met een beperking in Lelystad en op deze Voorwaarden & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.