Werkgroepen en Activiteiten

Werkgroep BTBV

foto trapEen goede Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Bruikbaarheid en Veiligheid is een essentiële voorwaarde voor een Gemeente die niet alleen aan de ratificatie van VN Verdrag wil voldoen, maar dat ook in de ambitie Lelystad4all heeft vastgelegd.
De werkgroep is er om problemen te signaleren en oplossingen aan te reiken betreffende de bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid van gebouwen, winkels, winkelstraten, woonwijken, pleinen, nieuwbouwprojecten, recreatieparken etc..

De werkgroep probeert in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden bij nieuwbouwprojecten, verbouwingen en (her)inrichtingen van de openbare ruimte binnen de gemeente. Daarnaast reageert zij ad hoc op situaties, die ontstaan tijdens onderhoud of ten gevolge van achterstallig onderhoud van bijvoorbeeld openbare wegen e.d..

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden maakt de werkgroep gebruik van het ‘Handboek voor Toegankelijkheid’ van het Landelijk Bureau voor Toegankelijkheid. Hierin staan de minimale eisen voor gebouwen en openbare ruimten, zodat deze goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Bouwers, instanties kunnen een toegankelijkheidscontrole door leden van de werkgroep laten uitvoeren. Naar aanleiding hiervan, kan, wanneer een gebouw of locatie aan alle eisen voldoet, de eigenaar het ITS-symbool (Internationaal Toegankelijkheid Symbool) aanvragen. In Lelystad hebben een aantal gebouwen het ITS-symbool ontvangen, waaronder het Stadhuis van Lelystad, Praktijkschool De Steiger, GGD, De Koploper, AtolPlaza en het Agora theater.

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid onderzoekt de werkgroep, vaak met een “Mystery Guest”, de toegankelijkheid in Lelystad.

De resultaten van de werkgroep worden op deze website, in het Jaarverslag en in de Flevopost gepubliceerd.

Werkgroep OVT

In de werkgroep Opleiding, Vorming en Training werkt de Stichting GOL samen met MEE IJsseloevers en InteraktContour. Er worden initiatieven voorbereid voor gastlessen op de basisscholen, voor projecten op de Middelbare Scholen en het ROC Lelystad.

Klankbordgroep Sociaal Domein

In 2015 is de Gemeente Lelystad verantwoordelijk geworden voor een groot aantal taken binnen het sociaal domein (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet, …). Daarbij heeft de Gemeente een klankbordgroep ingesteld: de clientenraad, met als doel te bewerkstelligen dat (ervarings)deskundige inwoners, vanuit een onafhankelijke positie, optimaal betrokken zijn bij de voorbereiding, vaststelling, uitvoering, evaluatie en aanpassing van het gemeentelijk beleid op het gebied van de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo en de algemene publicaties hiervan. Door middel van gevraagd en ongevraagd advies hebben inwoners invloed op het beleid binnen het sociaal domein.
De Stichting GOL neemt deel in deze klankbordgroep.

Ed Luza Prijs

Jaarlijks wordt de Ed Luza-prijs door Stichting GOL uitgereikt aan een persoon of instelling die zich bijzonder inzet voor mensen met een beperking in Lelystad. De prijs is vernoemd naar Ed Luza, een vrijwilliger bij de Stichting die zich met hart en ziel heeft ingezet voor mensen met een beperking. Na zijn overlijden heeft het bestuur deze prijs in het leven geroepen. De afgelopen jaren is de prijs uitgereikt aan Stable International (ontwikkelaar Bataviastad), Nico Krab (vrijwilliger) en Het Hofje (vrijwilligers van de palliatieve unit in De Hoven).
Verdere prijswinnaars:

Prokkelen

logo prokkelEen Prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen iemand met een verstandelijke beperking èn iemand zonder. Dit landelijke initiatief organiseert jaarlijks een Prokkelweek vóór de zomer: “Eén week als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar!”
De Stichting GOL organiseert tijdens de jaarlijkse prokkelweek een “prikkelende ontmoeting”. Dat is landelijk niet onopgemerkt gebleven met de toekenning in 2015 van een Zilveren Prokkel voor het maken van vier graffity kunstwerken door clienten van de Werfsjob en leerlingen van het Groenhorst (tegenwoordig Aeres VMBO) onder leiding van Remon Koreman.
Recente activiteiten:

  • 2016 – Lustrum feestmiddag voor ouderen met Willeke Alberti in De Hoven
  • 2017 – Prokkelsterrenslag: Sportactiviteiten in samenwerking met Atletiek Vereniging Spirit.
  • 2018 – Zuiderzeewijk natuurvriendelijk maken: vogelhuisjes, plantenbakken met kruiden, insectenhotel. Motto: Door Samenwerking lukt Alles!
  • 2019 – Thema Natuur verbindt! Met kruiden en planten zo uit het groen van onze omgeving gerechten (salade – kruidenboter) bereiden en na afloop een bbq bij Resto Van Harte.
  • 2020 – In 2020 is de Prokkelweek van maandag 8 t/m zaterdag 13 juni.

Agenda 22

De Stichting GOL heeft deelgenomen aan de activiteiten van Agenda 22. Een initiatief van verschillende instellingen om de samenleving bewust te maken van de drempels die er zijn voor mensen met een beperking. Met de ratificatie van het VN Verdrag is het sinds 14 juli 2016 niet meer een vrijblijvendheid. Het is nu een recht voor de mensen met een beperking. De activiteiten van Agenda 22 worden voortgezet in en met andere fora.