Landelijke zorgbezuinigingen 2015

 Landelijke zorgbezuinigingen 2015

De overheid moet de kosten van de gezondheidszorg beperken. Hierdoor is per 1 januari 2015 een aantal wettelijke taken overgedragen aan de gemeenten. De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwijnt en de volgende transities vinden met een aanzienlijke budgetkorting plaats:

  • De zorgkantoren zijn vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) verantwoordelijk voor mensen die permanent zorg en toezicht nodig hebben (verpleeghuis, revalidatiecentra, woonvormen voor mensen met een verstandelijke of psychiatrische beperking).
  • De zorgverzekeraars zijn vanuit de basis zorgverzekering ook verantwoordelijk voor de thuiszorg bestaande uit persoonlijke verzorging (douchen, aankleden) en verpleegkundige handelingen (toedienen van medicatie, wondverzorging).
  • De gemeenten zijn vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor de individuele thuisbegeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 in Lelystad

De gemeente Lelystad geeft vanuit de Wmo ondersteuning aan inwoners voor de volgende voorzieningen: woningaanpassingen, rolstoelen, vervoersvoorzieningen, huishoudelijke hulp, individuele thuisbegeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en het geven van ondersteuning aan mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Ook vindt de gemeente het belangrijk dat iedere inwoner kan meedoen aan de samenleving. Er gaat vanaf 2015 wel wat veranderen, omdat de gemeente zo’n 25% gekort wordt op het Wmo budget.

 

Sociale wijkteams

De gemeente werkt met vier sociale wijkteams elk bestaande uit deskundige medewerkers van Welzijn Lelystad, MDF, Kwintes, MEE en Icare. Zij kunnen benaderd worden als iemand zelf ondersteuning nodig heeft of als iemand zich over een wijkbewoner zorgen maakt. Professionele ondersteuning wordt voortaan alleen ingezet als iemand het niet zelf of met hulp van iemand uit zijn omgeving kan oplossen. Ook wordt nagegaan of ondersteuning door vrijwilligers kan worden ingezet. Dit alles om de kosten te beperken en het lagere budget in te kunnen zetten voor inwoners die het echt nodig hebben.

Sociaal wijkteam Zuidwest, incl. centrum tel. 745760
Sociaal wijkteam Noordwest tel. 745780
Sociaal wijkteam Zuidoost tel. 745740
Sociaal wijkteam Noordoost tel. 745720

Bij welk wijkteam in uw wijk/straat u hoort, is te zien op de link: welzijnindewijk.nl

 

Keukentafelgesprekken

Het sociale wijkteam verstuurt twee weken voorafgaand aan het keukentafelgesprek bij iemand thuis een schriftelijke aankondiging met de datum en tijd. De inwoner kan zelf bepalen wie bij het gesprek aanwezig is.

Tijdens het keukentafelgesprek komen veel onderwerpen ter sprake, zoals de financiële situatie, daginvulling, de huishouding, de geestelijke en lichamelijke gezondheid, persoonlijke verzorging, sociale contacten en eventueel persoonlijke problemen om na te gaan hoe zelfredzaam men is (evt. met hulp van anderen) en waarvoor Wmo-ondersteuning nodig is. Dit wordt op een tablet vastgelegd in een persoonlijk ondersteuningsplan (maatwerk).

Na afloop van het keukentafelgesprek wordt gevraagd het ondersteuningsplan met de gemaakte afspraken te ondertekenen op de tablet. Men kan ook een schriftelijk exemplaar vragen. Eén van de leden van het sociaal wijkteam is de vaste contactpersoon die benaderd kan worden bij vragen of klachten over de ( invulling van de) ondersteuning. De gemeente stuurt een beschikking over de ondersteuning die gerealiseerd gaat worden. De Wmo cliënt kan kiezen voor ondersteuning in natura. In dat geval neemt een zorgaanbieder of zorgleverancier contact met de Wmo-cliënt op om nadere afspraken te maken en e.e.a. vast te leggen.

De Wmo-cliënt kan er ook voor kiezen om de ondersteuning zelf te regelen en te betalen vanuit een toegekend persoonsgebonden budget.

 

Persoonsgebonden budget (PGB)

Een Wmo-cliënt kan een PGB aanvragen door in een modelformulier PGB-plan het verzoek te motiveren en te onderbouwen. De maximale hoogte van het PGB is per voorziening vastgelegd. Na toekenning wordt het PGB gestort op rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die op verzoek van de Wmo-cliënt de rekeningen betaalt.

 

Eigen bijdrage

Voor alle Wmo-voorzieningen betaalt de Wmo-cliënt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen en vermogen, de samenstelling van het huishouden en de leeftijd. Op www.hetcak.nl staat een rekenprogramma om zelf de eigen bijdrage te berekenen.

De eigen bijdrage wordt 1x per 4 weken (13x per jaar) geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK).

 

Keukentafelgesprekken met transitie cliënten

In Lelystad kregen in 2014 ca. 1.200 inwoners vanuit de AWBZ persoonlijke begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. In 2015 zijn zij overgegaan naar de Wmo van de gemeente Lelystad. Eind 2014 hebben 800 keukentafelgesprekken plaatsgevonden. Begin 2015 zullen de overige 400 gesprekken plaatsvinden om de ondersteuningsplannen in kaart te brengen. Wmo-cliënten behouden hun ondersteuning totdat andere afspraken zijn gemaakt. Tot eind 2015 kunnen zij nog gebruik maken van hun overgangsrecht om de indicatie te handhaven.

 

Huishoudelijke hulp

De gemeenten krijgen te maken met een budgetkorting van 40% op de huishoudelijke hulp.

Lelystad blijft vanuit de Wmo de huishoudelijke hulp organiseren en leveren. Er wordt voortaan uitgegaan van het zorgen voor een ‘schoon en leefbaar’ huis. Alle ca. 1.500 inwoners die op dit moment huishoudelijke hulp ontvangen, horen vóór 1 juli wat het nieuwe beleid voor hen gaat betekenen.