Werkwijze, activiteiten en behaalde resultaten.

De werkwijze, activiteiten en behaalde resultaten

 

Werkwijze

De werkgroep probeert in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken te worden bij nieuwbouwprojecten, verbouwingen en herinrichtingen van de openbare ruimte binnen de gemeente Lelystad. Bij voorkeur wanneer de bouwtekeningen nog niet zijn gerealiseerd, zodat wijzigingen nog doorgevoerd kunnen worden zonder veel extra kosten. Hiervoor bezoeken leden van de werkgroep de gemeente om binnengekomen bouwaanvragen te bestuderen. Daarnaast kan er ook ad hoc worden gereageerd op situaties die ontstaan tijdens onderhoud of ten gevolge van achterstallig onderhoud van bijvoorbeeld openbare wegen e.d.

 

Werkzaamheden

Bij de werkzaamheden van de werkgroep BTBV wordt gebruik gemaakt van het ‘Handboek voor Toegankelijkheid’ van het Landelijk Bureau voor Toegankelijkheid. Een zeer bruikbaar uittreksel van dit handboek voor allerlei organisaties en bedrijven (5e druk) is te vinden op deze website (huidige link behouden). Hierin staan de minimale eisen voor gebouwen en openbare ruimten, zodat deze goed toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. Het gaat ondermeer om het overbruggen van hoogteverschillen, eisen ten aanzien van liften, hellingen, trappen, deuren, inrichting, sanitair, gehandicaptenparkeerplaatsen en halteplaatsen openbaar vervoer.

 

ITS symbool

Wanneer een gebouw of locatie aan alle eisen voldoet kan de eigenaar van de locatie het ITS-symbool (Internationaal Toegankelijkheid Symbool) aanvragen. In Lelystad hebben een aantal gebouwen het ITS-symbool ontvangen, waaronder het Stadhuis van Lelystad, Praktijkschool De Steiger, GGD, De Koploper, AtolPlaza en de Agora. Het streven is dit aantal uit te breiden, zeker waar het gebouwen betreft die (openbaar) toegankelijk zijn voor vele doelgroepen, zoals bijvoorbeeld scholieren. Informatie over het ITS-symbool kunt u aanvragen bij het GOL. Bouwers, instanties kunnen los van de certificering een toegankelijkheidscontrole door leden van de werkgroep laten uitvoeren.

 

Activiteiten:

 

Scholen

Alle scholen zijn geïnventariseerd op hun bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid. Bij verbouwingen worden eventuele knelpunten opgelost om dan gekeurd te worden voor het ITS (Internationaal Toegankelijkheid Symbool) symbool.
Winkelcentra en mobiliteit
Bij de ontwikkelingen van het nieuwe stadshart is de werkgroep ook nauw betrokken. Verdere mobiliteitsknelpunten in Lelystad worden zoveel mogelijk met medewerkers van de gemeente besproken. Waarna er naar oplossingen wordt gezocht en indien mogelijk wordt er aanpassingen uitgevoerd.
De werkgroep is van mening dat bij de bestaande of nog in te richten winkels meer rekening gehouden kan worden met de toegankelijkheid voor rolstoelen of scootmobielen. Het is zaak dat met de komst van een inclusieve samenleving ook deze gebruikers in staat zijn zelfstandig hun inkopen te doen. Dit is in belang van zowel mensen met een beperking als ook voor de winkelbedrijven. Immers, het aantal ouderen met een beperking zal de komende jaren veel toenemen. Hun aankopen zullen een steeds groter deel van de omzet van de winkelier gaan uitmaken.

 

Bataviastad

Bataviastad is goed toegankelijk en bruikbaar. Met de projectontwikkelaar is er een goed en uitvoerig overleg gepleegd bij uitbreidingen van Bataviastad om alle normen m.b.t. bereikbaarheid, toegankelijkheid en bruikbaarheid te hanteren.

 

Recreatie

Op de Oostvaardersdijk is in 2006 een mooie observatie hut geplaatst ’de Zilverreiger’. Het pad naar de hut (1.200 m.) is goed toegankelijk en de observatiehut is zeer toegankelijk en bruikbaar, evenals het Natuurpark Lelystad.

 

Agora

De werkgroep BTBV is nauw betrokken geweest bij de uitvoering van het nieuwe theater De Agora. Dit heeft dan ook geresulteerd in een optimale toegankelijkheid. Ook de Agora heeft inmiddels het ITS-symbool.

 

Bibliotheek

Ook bij de inrichting van de bibliotheek is de werkgroep nauw betrokken geweest. Hier heeft de werkgroep niet het maximale resultaat kunnen bereiken, n.l. toegankelijkheid ook voor scootmobiels. Toch denkt de werkgroep een goed compromis te hebben bereikt met de door de bibliotheek aangeschafte binnen-scootmobiels waar de mensen in kunnen overstappen.
Toekomstplannen
Wij proberen alle voorkomende mobiliteitsknelpunten in de hele stad zoveel mogelijk samen met de gemeente op te lossen. Mocht u een knelpunt tegenkomen in Lelystad neem dan contact met ons op.