AWBZ en Wmo veranderingen

AWBZ en Wmo veranderingen

Als gevolg van de economisch crisis wil dit kabinet op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)  3,5 miljard bezuinigen. De AWBZ verdwijnt en zware langdurige zorg wordt verstrekt vanuit de Wet Langdurige Zorg(WLZ). De lichtere zorg gaat voor een deel naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  en een deel naar de Zorgverzekeringswet (Zvw).
Om te bezuinigen op zorg vindt een stelselherziening plaats:

 • Voordat professionele individuele zorg wordt ingezet,  eerst kijken naar  wat mensen zelf kunnen, wat mensen om hen heen en vrijwilligers kunnen doen en nagaan of een collectief arrangement mogelijk is.
 • De financiële mogelijkheden (inkomen en 8% van het vermogen) van de betrokkene  tellen mee bij het bepalen van de eigen bijdrage voor WLZ en Wmo. Heffingvrij vermogen per persoon is €21.139, dit telt niet mee als vermogen.
 • Er moet meer aandacht zijn voor de problemen achter de zorgvraag. Welbevinden wordt meer centraal gesteld om kwaliteit van leven te verhogen en eenzaamheid te voorkomen. (sociale wijkteams).
 • Voor mensen met een beperking verdwijnen in 2014 financiële compensatieregelingen (Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten, belasting aftrek specifieke zorgkosten), het budget gaat naar de gemeenten om bijvoorbeeld inkomenssteun via de bijzondere bijstand te kunnen verstrekken.

 

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

De zorgkantoren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de ZvW en de WLZ.

Na de transitie van AWBZ naar WLZ, Wmo en ZvW

 • is passende zorg in een beschermde, intramurale omgeving beschikbaar voor mensen, die ook met steun vanuit de omgeving, niet meer zelfredzaam zijn;
 • blijven meer mensen thuis wonen met thuisverpleging, verzorging en begeleiding;
 • is meer aandacht voor zorg op individuele maat;
 • blijft onder stringente voorwaarden een fraudebestendig persoonsgebonden budget beschikbaar;

Voor mensen die nu in een AWBZ instelling verblijven, verandert er niets. Mits hun instelling blijft bestaan, anders moeten zij verhuizen naar een instelling elders.

 

Wmo

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij en moet zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met ondersteuning en zorg.
De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor:

 • de functies begeleiding (dagbesteding), kortdurend verblijf en het bijbehorende vervoer met ca. 25% korting op het budget;
 • de functie persoonlijke verzorging met ca. 15% korting op het budget;
 • de functie hulp bij het huishouden met een korting van 40% op het budget;
 • een groot deel van de zorg en ondersteuning aan mensen met GGZ problematiek;
 • de uitvoering van de Participatiewet (samenvoeging Wwb, Wsw, deel Wajong);
 • voor de jeugdzorg;
 • het beschikbaar stellen onder stringente voorwaarden van een fraudebestendig persoonsgebonden budget.

 

Eigen bijdrage

In de gemeente Lelystad worden er eigen bijdragen gevraagd voor Wmo voorzieningen. Om uw eigen bijdrage te berekenen verwijzen wij u naar de website www.hetcak.nl.