Onderwijs en jeugd

Werkgroep Onderwijs/jeugd

Onderzoek t.b.v. deelname aan Brede Schoolactiviteiten
De werkgroep waarin medewerkers van Stichting Welzijn Lelystad en het Sportbedrijf Lelystad participeren, heeft een onderzoek uitgevoerd naar de deelname aan Brede Schoolactiviteiten door kinderen van 4-13 jaar met een beperking. Tot de vrijetijdsactiviteiten behoren sport, kunst en cultuur en het kookcafé vanuit de Brede School.
Doel van het onderzoek is het inventariseren van knelpunten die zich voordoen tijdens de uitvoering van de activiteiten. Het onderzoek is uitgevoerd onder de groepsleerkrachten van vijf basisscholen in de Boswijk, die gezamenlijk de brede school vormen. Tegelijkertijd is aan de activiteitenbegeleiders, die de brede schoolactiviteiten verzorgen, gevraagd hun medewerking te verlenen aan het onderzoek. De analyse van de onderzoeksgegevens heeft tot een drietal conclusies en aanbevelingen geleid:

 

Conclusies

  • Het blijkt dat vooral kinderen met een gedragsmatige beperking deelnemen aan vrijetijdsarrangementen. Het betreft kinderen met ADHD, PDD-NOS, en autisme.

 

  • Onder de begeleiders van de vrijetijdsarrangementen kinderkookcafé en de creatieve workshops is behoefte aan meer inhoudelijke en organisatorische afstemming met de groepsleerkrachten bij de samenstelling van de groepen waarbinnen zich ook kinderen met een beperking bevinden.
  • Het blijkt dat de behoefte aan kennis over beperkingen en de wijze waarop daar op ingespeeld kan worden, het grootst is bij de begeleiders van het kinderkookcafé.

Aanbevelingen

  • Het is aan te bevelen de groepsleerkrachten te laten meekijken tijdens een activiteit. Als de groepsleerkracht weet hoe een activiteit loopt kan deze vanuit de eigen expertise kennis overbrengen op de activiteitenbegeleider.

 

  • Er vindt afstemming plaats tussen de groepsleerkracht, de activiteitenbegeleiders en de activiteitencoördinator brede school over de aard en omvang van kinderen met een beperking per groepsactiviteit. Er ontstaat zodoende een goede match tussen het aantal kinderen met en kinderen zonder beperking.
  • Onder de activiteitenbegeleiders wordt de scholingsbehoefte geïnventariseerd. Op basis van de uitkomsten wordt een scholingsaanbod gedaan en uitgevoerd.

De werkgroep zal in een vervolgopdracht de aanbevelingen uitwerken in samenwerking met groepsleerkrachten en activiteitenbegeleiders van de brede school in de Boswijk.

 

Inventariseren onderzoek naar geplande invoering passend onderwijs 2012
Een tweede onderzoek betreft een inventariserend onderzoek naar de stand van zaken met betrekking tot de invoering van passend onderwijs in Lelystad. Het onderzoek is in de maanden juni en juli uitgezet onder alle 40 basisscholen. De respondenten (24) zijn verdeeld over alle wijken in Lelystad ( = 60 %).

Het onderzoek is bedoeld om inzicht te geven in de mate waarin de scholen zich voorbereiden op de invoering van passend onderwijs. Er is een digitale lijst met 17 vragen aan de schoolleiders voorgelegd die antwoord moesten geven op de volgende vragen:

 1.  Hoe ver de scholen met de voorbereidingen t.a.v. de invoering van passend onderwijs zijn.
 2.  Wat speelt er m.b.t. leer- en gedragsproblemen
 3.  Wat is nodig en wie kan die bieden bij de invoering van passend onderwijs.

De analyse van de gegevens heeft geresulteerd in een viertal conclusies welke voorgelegd zijn aan de besturen van het openbaar het protestants christelijk en het rooms katholiek basisonderwijs.

 

De conclusies zijn:

  1. Het basisonderwijs is nog te weinig eigenaar van de invoering van Passend Onderwijs. Schoolleiders en leerkrachten nemen (nog) een afwachtende houding aan naar het
   samenwerkingsverband WSNS. De kentering naar eigenaarschap is inmiddels waarneembaar.
  2. De scholen lijken in hun voorbereidingen wel in lijn te zijn met de doelstellingen van passend onderwijs door het ontwikkelen van een passend onderwijsaanbod binnen een gewone schoolomgeving die geconfronteerd wordt met een breed scala van problematieken.
  3. De meeste scholen bereiden zich voor op de invoering van passend onderwijs door middel van activiteiten die moeten resulteren in het opstellen van de 1-zorgroute op basis van de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Hiermee is een meerderheid van de scholen bezig zich te bekwamen in het denken in onderwijsbehoeften en handelingsgericht werken.
  4. De meeste scholen verwachten werkdrukverhoging en daaraan gerelateerde overbelasting van leerkrachten die de ondersteuning van leerlingen met een zorgvraag in de weg staat.

 

Met dit onderzoek en de conclusies is deze opdracht afgerond en zal in 2012 geen vervolg gegeven worden aan dit thema.