Projectgroep mobiliteit

 

De werkgroep mobiliteit heeft zich in 2011 gericht op veiligheid van mensen met een beperking in het aangepaste vervoer.

De centrale vraag is hoe het gesteld is met de veiligheid van de passagier met beperking in het vervoermiddel, zijnde regiotaxi, vervoer verzorgt door Connexxion voor Triade, regulier openbaar vervoer en leerlingenvervoer. Er komen signalen binnen bij diverse organisaties dat veiligheid of het gevoel van veiligheid onvoldoende zou zijn. Er kan hierbij grofweg onderscheid gemaakt worden tussen de fysieke veiligheid en veiligheid op sociaal gebied.

Fysieke veiligheid: er zijn landelijke richtlijnen opgesteld (code VVR), maar wij ontvangen signalen dat deze niet altijd opgevolgd worden. De werkgroep stelt zich ten doel deze signalen en richtlijnen nader te onderzoeken en hierover een advies uit te brengen aan de verschillende betrokken bestuurders. Hiervoor zullen cliënten/passagiers worden benaderd, maar ook de vervoerders.

Bejegening: er zijn signalen dat de bejegening van passagiers met een beperking niet altijd juist verloopt. De werkgroep stelt zich ten doel deze bejegening nader te onderzoeken. Dit onderzoek zal plaatsvinden onder zowel de passagiers met een beperking als de vervoerders. Over de resultaten zal een advies worden uitgebracht aan de verschillende betrokken bestuurders.

Er zijn twee enquêtes opgesteld. De eerste enquête heeft betrekking op mensen die gebruik maken van het aangepast vervoer als regiotaxi, Valys, Connexxion (bijvoorbeeld vervoer van Triade). De tweede enquête richt zich specifiek op het leerlingenvervoer.

De onderzoeken hebben als 1e doel om de veiligheid van het vervoer per taxi(bus) in Lelystad te evalueren. De werkgroep wil graag weten wat er nu goed gaat en wat zeker zo moet blijven. Ten 2e wil de werkgroep kijken naar de mogelijkheden om het vervoer van mensen met een beperking in Lelystad te verbeteren.

 

Enquête Veiligheid bij aangepast vervoer per taxi(bus)
In de tweede helft van 2011 is een enquête uitgezet via diverse organisaties in Lelystad. Er zijn ca 900 enquêtes verspreid. Het aantal ingevulde enquêtes bedraagt 143, ca. 16%. Uit onderzoek blijkt dat veel van de respondenten zeer regelmatig (minimaal 1 keer per week) gebruik maakt van het aangepaste vervoer. De  enquête geeft een redelijk betrouwbaar beeld van de werkelijkheid. Op basis van deze uitslag kunnen aanbevelingen worden gedaan.

 

Enquête Veiligheid bij Leerlingenvervoer / ODC en Dagbehandeling (MKD)
Eind 2011 is deze enquête aan alle ouders gestuurd van leerlingen  die gebruik maken van speciaal onderwijs. Er zijn in totaal 300 enquêtes verstuurd, waarvan er 101 ingevuld zijn door geënquêteerden. Dit komt neer op een respons van 33%, hetgeen hoog is.

In het eerste kwartaal van 2012 worden de resultaten van beide enquêtes geanalyseerd. Vervolgens zal dit besproken worden met bestuurders.

Deelnemende organisaties: Sportbedrijf Lelystad, Coloriet, MEE IJsseloevers, Welzijn Lelystad, Triade, Centrada, CMO Flevoland en het GOL.